Rajshahi Zeropoint

Downtown Rajshahi, Bangladesh. Filmed on a Rikshah ride.