Rajshahi, Bangladesh – 5

Rajshahi, Bangladesh Monument of Bangladesh