Rahjshahi Bangladesh

Rahjshahi,( screw spelling), Bangladesh.............. oh and in a rickshaw.............