Panjora St. Anthony Church

St. Anthony Church in Panjora, Kaligonj.