Nobi bhai – dawat nisse

shobai dekho... Nobi bhai kemne dewat ney