Jagadhatri Puja1/2 ヒンズー教の行事 Rajshahi BANGLADESH 2012

2012年11月22日、バングラデシュのRajshahi市内のヒンズー寺院での行事 Jagadhatri Puja1/2 http://4travel.jp/traveler/captainfuture/album/10738945