Biye Bari Hoi Choi- 2 (wedding), Pabna, Bangladesh.

Henna