Bangladesh Railway Nakshikantha Mail/Exp Train Video .MP4

Loco: BG ALCO 6008. January 14, 2011. Near Surjonagar Rail Station.