406. Rybak na rozlewiskach. Fisherman on the backwaters

Rybak na rozlewiskach. Fisherman on the backwaters.